Xtra 3300L :รองรับวัสดุพิมพ์ได้หลากหลาย สีทน อายุยาวนาน 

หัวพิมพ์ Konika 1024i/6pl : 4-16 หัวพิมพ์

หมึกพิมพ์คุณภาพ 3-5 ปี: 4-8สี (CMYK+Lc,Lm+w+v)

พิมพ์เร็ว 100 ตารางเมตร/ชม. (12PH)

ระบบขับเคลื่อนหัวพิมพ์แบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า